Series QHB-22


LOADING IMAGES

Diameter piston rod/cylinder: Ø 8mm / Ø 22mm 
Fitting: thread piston rod/cylinder: M8*9 / M8*8 
Materials: ceramic treatment on the piston rod (Corrosion resistance 216 h according to DIN 50021 SS) - Black epoxy paint on the cylinder 
Control Type: «B» = dual effect - «A» = pull direction - «E» = push direction Free travel effect: 20 % of the stroke 
Option: «without free travel effect» (with floating piston) on request Please note «Y/xxN» where «xx» is the force at the end of the item EL2 = stroke x 2,38 + 55 (max. force = 50N)


Đường kính thanh đẩy pittong/xylanh: Ø 8mm / Ø 22mm 
Bộ phận nối: ren thanh đẩy pittong/xylanh: M8*9 / M8*8 
Vật liệu: xử lý ceramic trên thanh đẩy pittong (Khả năng chống ăn mòn trong 216 giờ theo DIN 50021 SS) - Sơn epoxy màu đen trên xylanh 
Kiểu điều khiển: «B» = ảnh hưởng kép - «A» = hướng kéo - «E» = hướng đẩy 
Ảnh hưởng di chuyển tự do: 20 % bước 
Tùy chọn: «không có ảnh hưởng di chuyển tự do» (có pittong nổi) theo yêu cầu. Xin lưu ý «Y/xxN» trường hợp «xx» là lực ở cuối mục EL2 = bước x 2,38 + 55 (lực cực đại = 50N)

Loading...
Còn trong kho Giao hàng trong 04 tuần
 1. 3,007,000 ₫
  Xem phụ kiện
 2. 3,007,000 ₫
  Xem phụ kiện
 3. 3,007,000 ₫
  Xem phụ kiện
 4. 3,051,000 ₫
  Xem phụ kiện
 5. 3,051,000 ₫
  Xem phụ kiện
 6. 3,051,000 ₫
  Xem phụ kiện
 7. 3,126,000 ₫
  Xem phụ kiện
 8. 3,126,000 ₫
  Xem phụ kiện
 9. 3,126,000 ₫
  Xem phụ kiện
 10. 3,193,000 ₫
  Xem phụ kiện
 11. 3,193,000 ₫
  Xem phụ kiện