Tiết lưu


LOADING IMAGES

Tiết lưu: dùng thay đổi lưu lương khí nén, để điểu chỉnh tôc độ xy-lanh

Cổng ren: M3 –  Rc 1/2 inch

Ống khí: phi 4 - 12

Loading...
Còn trong kho Giao hàng trong 04 tuần
Xem dưới dạng Lưới Danh sách

Mục16 1 28

Trang
mỗi trang
Thiết lập theo hướng giảm dần